کارگروه آموزشی

انجمن صنفي بيمه سامان در نظر دارد با تشكيل كارگروه هاي تخصصي ضمن تحليل، تفسير و ايده پردازي در حوزه هاي تخصصي، بتواند در بهبود عملكرد و گسترش فعاليت ها با كمك افراد و اعضاء حرفه اي اثر گذاشته و به كليه نمايندگان شركت بيمه سامان و در نهايت صنعت بيمه خدمت رساني نمايد.


اعضاء کارگروه آموزشی :


آقای میلاد نیکپور

آقای رضا شیرخانی

خانم زهرا حیدری

خانم لاله اصفهانی