کارگروه بازاریابی و فروش

انجمن صنفي بيمه سامان در نظر دارد با تشكيل كارگروه هاي تخصصي ضمن تحليل، تفسير و ايده پردازي در حوزه هاي تخصصي، بتواند در بهبود عملكرد و گسترش فعاليت ها با كمك افراد و اعضاء حرفه اي اثر گذاشته و به كليه نمايندگان شركت بيمه سامان و در نهايت صنعت بيمه خدمت رساني نمايد.


اعضاء کارگروه فروش و بازاریابی :


آقای رضا شیرخانی

آقای امین فرخ نژاد

خانم طاهره صانعی

خانم زهرا حیدری

خانم فرشته ممبینی