شرایط عضویت

عضویت نمایندگان بیمه سامان شهر تهران مطابق با اساسنامه و پس از طی تشریفات اداری و اخذ مدارک انجام خواهد گرفت.


به جهت تسریع در عضو گیری شرایط متقاضی به شرح ذیل است .

 
لطفاً فایل پیوست را به صورت تایپ شده تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک ارسال نمایید.

1-متقاضی می بایست نماینده حقیقی یا حقوقی شرکت بیمه سامان بوده و آدرس دفترکار ایشان و به تأیید امور نمایندگان شرکت در شهر تهران برسد، بدین منظور می بایست مدارک ذیل را جهت عضویت ارائه نماید :

الف . پروانه نمایندگی دارای تاریخ اعتبار حداقل یک ماه از تاریخ تقاضاء

ب. در صورت عدم وجود پروانه، ارائه نامه از امور نمایندگان شرکت بیمه سامان مبنی بر اعتبار نمایندگی و آدرس محل فعالیت

2-ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی جهت متقاضیان حقیقی

اشخاص حقوقی متقاضی ارائه آگهی تأسیس و آخرین روزنامه رسمی تغییرات، کپی شناسنامه و کارت ملی فرد معرفی شده از طرف شرکت در سربرگ و ممهور به مهر شرکت با امضای افراد مجاز امضاء ذیل اوراق رسمی


3- ارائه 2 قطعه عکس 4*3 فرد متقاضی

4- تکمیل فرم درخواست عضویت در انجمن صنفی بیمه سامان

5- پرداخت ورودیه فقط برای یکبار به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب انجمن صنفی

6- حق عضویت سال 1396 به مبلغ یک میلیون ریال به حساب انجمن صنفی

7- مدارک مبنی بر کارفرما بودن شخص حقیقی یا حقوقی از جمله لیست بیمه تأمین اجتماعی تأیید شده یا قرارداد کار به نام شخص متقاضی یا هر مدرکی که دال بر کارفرمایی نماینده باشد .


فرم عضویت

برای دانلود فرم عضویت لطفاً بر روی آیکون کلیک نمایئد.

 
تمامی مدارک فوق به غیر از عکس و می بایست به مهر نماینده ممهور باشد .
 

 
عدم وجود هر یک از مدارک تا زمان تکمیل، به دلیل الزامات قانونی نا ممکن می سازد .

آدرس ایمیل

خواهشمندیم پس از تکمیل مدارک آنها را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمائید

info@asbs.ir

شماره حساب

لطفاً وجه مربوط به عضویت در انجمن را به شماره حساب زیر واریز نمایئد

832-700-947184-1